Устав

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Всеукраїнська громадська організація “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ” є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, яка створюється на засадах професійної належності та об’єднує громадян для задоволення та захисту прав та законних інтересів членів Асоціації.

Повна назва Асоціації:

 • українською мовою – Всеукраїнська громадська організація “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ”;
 • англійською мовою – All-Ukrainian Non-Governmental Organization “Ukrainian Assosiatioin of Heart failure specialists”.

Скорочена назва Асоціації:

 • українською мовою – ВГО “УАФСН”;
 • англійською мовою – UAHFS.

Місцезнаходження Асоціації: 03680, Україна, м. Київ, вул. Народного ополчення, буд. 5.

Головною метою Асоціації є задоволення та захист спільних інтересів своїх членів, сприяння в ефективному розвитку наукового та практичного напрямку в галузі діагностики та лікування серцевої недостатності та кардіології.

ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

 1. Членами Асоціації можуть бути особи, які досягли вісімнадцяти років, мають медичну, біологічну або фармацевтичну освіту, та які поділяють принципи та завдання Асоціації, визнають та виконують положення цього Статуту, відповідають вимогам та прийняті до Асоціації в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації.
 2. Асоціація діє на засадах добровільного членства.
 3. За рішенням Правління фізичній особі може бути присвоєне звання почесного члена Асоціації. Почесним членом Асоціації може бути громадянин України або громадянин іншої держави, який зробив значний внесок у справу захисту, виконання мети та завдань Асоціації, а також будь-яка інша фізична особа, яка має особливі досягнення у галузі кардіології та серцевої недостатності та/або надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку в діяльності Асоціації. Почесні члени Асоціації мають право приймати участь (з правом дорадчого голосу) у З’їзді та інших органах Асоціації.
 4. Засновники, що є учасниками Установчого З’їзду, набувають членства в Асоціації після її державної реєстрації.
 5. Прийом нових членів до Асоціації здійснюється Правлінням на підставі письмової заяви чи фактичного досягнення (стосовно почесних членів Асоціації).
 6. Рішення про прийом до Асоціації або про відмову приймається Правлінням у місячний термін з дати подачі заяви.
 7. Членство в Асоціації припиняється у випадках:
  • добровільного припинення членства в Асоціації;
  • виключення з членів Асоціації;
  • автоматичного припинення членства в Асоціації.
 8. Добровільне припинення членства в Асоціації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Асоціації. Рішення Правління у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.
 9. Члена Асоціації може бути виключено з Асоціації рішенням Правління за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:
  • невиконання статутних обов’язків, в тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень Правління або порушення правил і норм, прийнятих З’їздом, Правлінням або Президентом в галузі діагностики та лікування серцевої недостатності та кардіології, які є обов’язковими для всіх членів Асоціації;
  • поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Асоціації;
  • накладення на члена Асоціації дисциплінарного стягнення у зв’язку з його професійною діяльністю;
  • недотримання членом Асоціації стандартів етичної та професійної поведінки, затверджених З’їздом.
 10. Рішення Правління про виключення з Асоціації може бути оскаржене до З’їзду. Рішення З’їзду є остаточним.
 11. Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:
  • виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Асоціації;
  • визнання члена Асоціації недієздатною особою у встановленому законом порядку;
  • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Асоціації, який скоїв умисний злочин;
  • смерті члена Асоціації.
 12. У разі добровільного припинення членства в Асоціації, виключення члена з Асоціації або автоматичного припинення членства, майно та кошти, передані таким членом у власність Асоціації, поверненню не підлягають.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

 1. Члени Асоціації мають право:
  • брати участь в управлінні Асоціацією у порядку передбаченому Статутом;
  • обирати та бути обраними до всіх статутних органів Асоціації, її Відділень;
  • вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації;
  • брати участь у роботі структурних підрозділів Асоціації, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Асоціації;
  • брати участь у конференціях, лекціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Асоціацією на умовах, затверджених Правлінням або відповідним структурним підрозділом Асоціації в межах своєї компетенції;
  • голосувати при прийнятті рішень на З’їзді, загальних зборах Відділень та інших структурних підрозділів Асоціації;
  • користуватися послугами та привілеями Асоціації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Асоціація, на умовах, затверджених Правлінням;
  • одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами Асоціації;
  • вимагати розгляду на З’їзді будь-яких питань, що стосуються діяльності Асоціації;
  • обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації, вносити на розгляд Асоціації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
  • одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Асоціації;
  • публікувати свої наукові праці та наукові статті у спеціалізованих виданнях, на умовах, затверджених Правлінням;
  • одержувати від Асоціації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах, затверджених Правлінням;
  • вийти з Асоціації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.
 2. Члени також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями З’їзду.
 3. Члени Асоціації зобов’язані:
  • дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Асоціації та виконувати рішення З’їзду, Правління та інших органів Асоціації, які є обов’язковими для членів Асоціації та відповідають чинному законодавству України;
  • брати активну участь у досягненні цілей та завдань Асоціації, всіляко сприяти Асоціації у її діяльності;
  • не допускати дій, що дискредитують Асоціацію;
  • інформувати органи Асоціації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Асоціації, а також про факти порушення цього Статуту;
  • нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації.
Print Friendly Друк Get a PDF version of this webpage PDF